Happy New Year!

Steve Neiegkeeten

De Comite vum GAL wënscht iech alleguer e gudde Rutsch an e schéint neit Joër 2018.

Schéin Feierdeeg

Steve Neiegkeeten

De Comite vum GAL wënscht iech all schéin Feierdeeg an e gudde Rutsch an dat neit Joër.   Hei nach e puer wichteg Info’en: Iwert d’Feierdeeg as d’Sekretariat zou De leschte Klotertraining fir 2017 as Donneschdes den 14/12/2017 Déi éischt Randonnée fir 2018 as de 7/1/2018 De Klotertraining get Méindes den 8/1/2018 erem un

Georges Als & Julot Faber

Steve Neiegkeeten

Den GAL huet den 28/10/2017 an de Fielsen zu Berduerf eng Plaque zur Eier vum Georges ALS a Julot FABER ageweiht. De Georges ALS huet d’Klammen zu Freyr entdeckt, an sech do mam Klotervirus ugestach, an déi Passioun mat op Lëtzebuerg bruecht. Duerch Zoufall, hun sech d’Jugendherbergen zum selwechten Zäitpunkt fir d’Klammen interesséiert. Déi éischt „école d’escalade“ gouf organiséiert. Mir …

Trainer C – Formatioun vun der FLERA & ENEPS

Steve Neiegkeeten

En collaboration avec l’ENEPS une nouvelle session de la formation Entraîneur C sur SAE est organisée par la FLERA La formation débute le 24 octobre 2017 et dure jusqu’en janvier 2018 Pour l’obtention du brevet, la participation à un module général est obligatoire Concernant le paiement de la formation, il y a lieu de voir avec votre club   Inscription …

Dräi Moniteure fir de GAL

Steve Neiegkeeten

De GAL as frou matzedeelen dass dräi vun séngen Memberen erfollegräich d’Ausbildung zum Übungsleiter Alpinklettern beim ÖAV matgemach hun. Mir felicitéiren dem Mike, Christophe a Steve an mir sin gespaant wéi eng flott Touren sie eis proposéiren waerten. E grousse merci un Akademie an d’Ausbilder vum ÖAV.

Doud vum Jean-Paul Harpes

Steve Neiegkeeten

De GAL trauert em sain langjährege Member, den Här Jean-Paul Harpes Préeident vun 1978 bis 1987 an Éirepresident vum GAL Der Famill an de Frënn vum Verstuewenen dréckt de Comite vum GAL säin härzlecht Beileed aus. « Soyez assis avec toute la majesté inaltérable de la montagne. Laissez votre esprit s’élever, prendre son essor et planer dans le ciel » Sogyal Rinpoche