Petite randonnée à Leudelange-Gare

Départ 10.00 - Leudelange - Gare - Parking côté « Enneschte Bësch »
Parcours: Enneschte Bësch - Hoën - Haard - Grousse Bësch - Jongebësch
Ravitaillement tiré du sac
Distance: 21 km, Dénivelé positif : 210m, Difficulté: **

When
November 10th, 2019 12:00 AM   through   12:00 AM