Doud vum Jean-Paul Harpes

De GAL trauert em sain langjährege Member, den

Här Jean-Paul Harpes

President vun 1978 bis 1987 an Éirepresident

vum GAL

Der Famill an de Frënn vum Verstuewenen dréckt de Comite vum GAL säin härzlecht Beileed aus.

 

« Soyez assis avec toute la majesté inaltérable

de la montagne. Laissez votre esprit s’élever,

prendre son essor et planer dans le ciel »

Sogyal Rinpoche