Happy New Year!

De Comite vum GAL wënscht iech alleguer e gudde Rutsch an e schéint neit Joër 2018.