Happy New Year !

De GAL wënscht all sénge Membren, hieren Familjen a Frënn e schéint neit Joër!