Klammen

Klammen léiren beim GAL

Dem GAL gesäit séng Aufgab doranner, dene Jonken Klammen beizebréngen, als éischt am sécheren Emfeld vun der Klotermauer. Eis Moniteuren gin do engersäits hiert Wëssen ronderem den Emgang mam Klotermaterial an d'Verhaalen an der Kloterhaal weider. Anerersäits vermëttelen sie och Klotertechnik fir denen Jonken d'Méiglechkeet ze gin sech mat Freed an der 3. Dimension weiderzebewegen.

Den nächste Schrëtt as dann de Fiels, wou mir déi Jonk a Jugendlëch begleeden, an se un dat Element eruféiren.

Och bei den Erwuessenen leen mir de Schwéierpunkt op Ausbildung, déi et eise Memberen soll erméiglechen, sech autonom a sécher an der Haal oder am Fiels fortzebewegen.


Entraînement compétition  2021/2022, àpd 20.09.2021

 • Entraînement spécifique compétition àpd de la catégorie C
 • Prérequis : niveau 6b minimum, avoir tout son matériel d'escalade y compris pour grimper en tête. 
 • Lieu : Coque, autre mur d'escalade ou bloc selon besoins
 • Horaire : lundi & mercredi, 18.00 à 19.30/20.00
 • Entraîneurs : Aref, Christophe
 • Tarif : 100 Euros, entrées Coque et autres gymnases compris.

Entraînement perfectionnement 2021/2022, àpd 20.09.2021

 • Pour jeunes âgés de 10 à 16 ans
 • Horaire : lundi, 18.00 à 20.00 heures
 • Lieu : Coque
 • Prérequis : savoir s'encorder, savoir assurer, avoir son matériel d'escalade, niveau 5b
 • Entraîneurs : Brice, Anton, Marek
 • Tarif : 100 Euros - peut être combiné avec le cours à l'EEII

Entraînement techniques de base 2021/2022, àpd 23.09.2021

 • Pour jeunes âgés de 10 à 16 ans
 • Il ne s'agit pas d'un cours pour débutants. Nous enseignons les techniques de progression en vue passer en falaise.
 • Prérequis : savoir s'encorder, savoir assurer, avoir des chaussons d'escalade
 • Lieu : EEII Mamer
 • Horaire : 18.45 à 20.45, les jeudi soirs
 • Entraîneurs : Henri, Marco, Steve
 • Tarif : 100 Euros - peut être combiné avec le cours de perfectionnement à la Coque

Inscription au cours

Perfectionnement

Compétition

Techniques de base EEII


Kloterhaalen an der Emgéigend

Wou? Waat?
Coque, Luxembourg Kirchberg toprope, lead, boulder
D-Summit, Dudelange toprope, lead, boulder
Redrock Climbing Center, Sanem toprope, lead, boulder
L'Escale, Arlon toprope, lead (*), boulder
Rocklands, Saarlouis toprope, lead, boulder
Blocschokolade, Trier boulder
Eifelblock, Trier boulder