Klammen op Sardinien

Nach emol virum Wanter an der Sonn klammen? Dat kann een op Sardinien. De Stefano Michelazzi, Guide UIAGM, proposéiert 5 Deeg klammen op Sardinien

laang Voien vun 200m bis 400m
Sportrouten oder alpin Routen
B&B, Transfert bei d’Wänn, gemeinsamt Material
2 à 4 Leit
De Guide schwetz italienesch, dàitsch, englesch an franséisch
Präis : 800€ (4 Leit); 1.250€ (2 Leit)
Wéini : Oktober an November (den Datum as mam Guide auszemachen)
Méi Info’en : http://www.stefanomichelazzi.eu/sardegna-programmi.html